THÚS  

Navigaasje 
[ foaropwurd ]

[ bedriuwsplan ]

[ begrutting ]

[ planning ]

[ links ]

[ diashow Frysk ]

[ in het Nederlands ]

Leeuwarder Courant]

[Omrop Fryslân]

[Nijs ůt Frysl]

[Fryslân text]

[ Kistwurk ]

[Het Weer]

[ Fryske Beweging ]

[ Dig. Reg. Fryslân ]

[ Stiens-plaza ]

[ Skrift]

[ Nijs út Fryslân ]

[ Kistwurk ]

[ Gallery Krist ]

Gerben Poortinga

Germ Poortinga

NIMM netservice - | jo adres en link tafoegje | Banner sette
Webprojekt Frysk.com
_
  Frysk.com de grutte dyk tusken jo en jo doelgroep   wy bouwe jo no-nonsense webside, jo webidee   Frysk.com is in ynisjatyf fan stifting NIMM.
planning
 Diashow: Lânskip Fryslan       Thússide provinsje Fryslân      SKRIFT
 
Planning

Juster moasten wij begűn węze at der net tusken idee en útfiering praktiske beswieren wiene.

Sjoen de enoarme ekonomiske infestearingen wrâldwiid op dit męd en sjoen it feit dat in grut part fan alle media-artikels geane oer de űntjouwing fan de kommunikaasjetechnologieën en benammen de nettechnology, is it tiid om ek op it Fryskkulturiele męd de beakens te fersetten. Fuotendaliks,  wol de Fryske kultuer net yn e formaline fan it museum bedarje.

Al dit jier soene wiy in begjin hawwe moatte. Al dit jier soene wy eltsenien dy't it Frysk op it web promote wol derbij helpe moatte.

De 'nije ekonomy' is sa ferrotte fluch, dat der net tsjin te plannen falt. Sjoch derom űnder de link "bedriuwsplan" en betink, dat alles dochs binnen it heal jier fol under stoom lizze moat. In detail is soks allinich te plannen at wij witte hokfoar stipe at der beskikber is.

 

 

 

 

 

 top
Fryslân hat in tige modern bedriuwslibben