THÚS  

 
Navigaasje 
[ foaropwurd ]

[ bedriuwsplan ]

[ begrutting ]

[ planning ]

[ links ]

[ diashow Frysk ]

[ in het Nederlands ]

Leeuwarder Courant]

[Omrop Fryslân]

[Nijs ůt Frysl]

[Fryslân text]

[ Kistwurk ]

[Het Weer]

[ Fryske Beweging ]

[ Dig. Reg. Fryslân ]

[ Stiens-plaza ]

[ Skrift]

[ Nijs út Fryslân ]

[ Kistwurk ]

[ Gallery Krist ]

Gerben Poortinga

Germ Poortinga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIMM netservice - | jo adres en link tafoegje | Banner sette
Webprojekt Frysk.com
_
  Frysk.com de grutte dyk tusken jo en jo doelgroep   wy bouwe jo no-nonsense webside, jo webidee   Frysk.com is in ynisjatyf fan stifting NIMM.
rűsing
SKRIFT    Diashow: Fryslân kultuerlân     Thússide provinsje Fryslân  
 
Hoe skatte wy de kosten fan it projekt Frysk.com?

Wolle jo de kommunikaasje-revolúsje fan Ynternet serieus nimme, dan moatte jo ek tinke oan in serieus ynstitút. Dit ynstitút sil nei alle gedachten fluch groeie. It sil stal krije oant it itselde foweardig plak hat as de oare profesjonele Fryskkulturele ynstellings. Doel is Fryk.com inselde plak te jaan as bygelyks de Fryske Akademy. In de fysje fan NIMM sil sa'n ynstitút dęrom net alinne in goede profesjonele start hawwe moatte mar ek foldwaande middels.

 

Start-up

 

Startfase stichting NIMM (sjoch bedriuwsplan)   f.  60.0000

 

Kosten organisaasje Frysk.com

De minsken en har niveau:

It personiel wurdt dęrom yn earsten rűst op:

senior informaasjekundige: indikaasje: skaal 13   f   165.000
hardwaredeskundige: indikaasje: skaal 10/11   f.    90.000
2 webadfiseurs indicaasje: skaal 12;    f  250.000
sekretariaat skaal 8    f    50.000
reis- en oare űnkosten      f..  20.000 +
totaal     f. 575.000

taljochting:

ynformaasjekundige, mei oersjoch op in heech technisk niveau. Feardich om op doelmitige wize de nije techniken foar de Fryske mienskip te garjen en yn te setten.

hja moatte kommunikative feardichheden hawe en foldwaande űnderfining om de saak oan de man te bringen.

hja moatte ynfierd węze yn de kennis fan en mei hardware, want soks moat perfoarst ględ wurkje.

ek de krullen en spuonnen moatte rigelmjitich opfage wurde, dus in goede administrative kręft is net te missen;

wa't wurket makket kosten: hij reiziget, hij verbrűkt en dat sit net yn it lean of de wurkjouwerslęsten.

 

De middelen

kantoorsoftware standert   f.   16.000
mediasoftware spesifyk   f.    20.000
portalbouw en lisinsjes eksterne bouwkosten   f.    60.000 +
totaal     f.    96.000

taljochting:

  der moat software węze foar it eigen funksjonearjen. Dit is de nomale kantoarsoftware: in tal fan de meast brukte skriuw-, administraasje, komputerbehear-, webbouw- en webpublikaasje-programmatuer.

  der moat ek software komme foar tal fan bysűndere funksjes en applikaasjes, bysűndere mediasoftware foar it produsjerjen fan grafiske- musikale-, databank- etc -tapassingen.

  portalbouwkosten; Allinich troch ynskeakeljen fan spesjalisten en spesifike semi-yntelliginte portalsoftware is in flugge profesjonele start te realisearjen. Ek moatte der lisinsjes węze foar it trochjaan of ynbouwen fan software foar tredden.
Dizze programmatuer kin ynearsten rűst wurde op ca. 60.000 al lizze de lisinsje en űnderhâldskosten fan de meast kręftige portalapplikaasjes sa as Autonomy nog gâns heger.

                                                                                                                       

De hardware

server   2  f. 10.000
kantoorkompjűter   1    f. 5.000
űntwerpstasjon   2  f. 24.000
back-up apparatuer   1    f. 2.000
kompj. foar netwurkbeheer   1    f. 7.000
laptop foar konsult en presentaasje   2    f. 8.000
printer   1    f. 2.000
flatbadscanner, foto/diascanner   1    f. 3.000
audio/video wjerjefteapparatuer   x    f. 6.000
bild en lűd opname apparatuer   x    f. 8.000
fax   1    f.    600
tillefoans   x   f. 1.200 +
totaal    f. 76.800

  in server is nedich foar it koördinearjen fan it permaninte ferkear mei it yn- en externe net; it is de bloedbaan foar it gehiel;

in pc foar it sekretariële wurk;

alle spesifike wurk foar tredden en foar de eigen portal kin opmakke wurde op űntwurpstasjons. Dit binne relatief swiere komputers die't mei kręftige programma's en grut geheugenbeslach wurkje kinne;

úteinlik moat in grut part fan it konsult, mar ek de presentaasjes, bij tredden plakfine. Dan hat men wat draachbers nedich dus een laptop;

helpmiddels as printers kopiearapparaat, flatbadscanners, diascanners fax.tillefoans etc.pm;

internetmedia-apparatuer. Hjir sit een enoarme űntewikkeling. De wiere takomstige behoefte is net goed te skatten. De skatting hjir is minimalisearre.

 

Húsfesting:

kantoar-hier   f.  18.000
kantoar-ynrjochting   f.  20.000 +
totaal   f.  38.000

  it kantoar moat foar it hektiske barren genoch romte en fasiliteiten hawwe. In goede klimaatbehearsking en techniske infrastruktuer is űnmisber. De lokaasje moat in minimale representativiteit hawwe. 18 K  is gewoan de hier fan in standert hűs. Foar in goede kantoarlokaasje is it wol wat oan de krapperein.

  kantoarynrjochting: Dat moat: behang, flierbedekking, skiedingswandsjes, liedingen ensh.;  mar ek tafels stuollen kasten en oar opbergmateriaal. en fansels lytsguod as pennen, bakjes...    

PM unfoarsjoen etc. 10% fan netto

Totaal: ca: 850.000 yn it earste jier. De eigen fertsjinsten binne ynearsten te ferwaarleasjen.

Dęrnei ca: 500.000 plus eigen fertjinsten út adfys, donaasjes en sponsering.

Op langere termyn moat ek foar groei steund wurde op akjes (wraldwiid) foar partikuliere of bedriuwsdonaasjes, adfertinsje-opbringsten en jilden van de oanbelangjende ministeries en Europa.

Foar de earste trije jier soe de Provinsje yn elts geval it foartou nimme moatte en in garânsje jaan.

 
 top
Fryslân hat in tige modern bedriuwslibben                                               boppe