THÚS  

 
Navigaasje 
[ foaropwurd ]

[ bedriuwsplan ]

[ begrutting ]

[ planning ]

[ links ]

[ diashow Frysk ]

[ in het Nederlands ]

Leeuwarder Courant]

[Omrop Fryslân]

[Nijs ůt Frysl]

[Fryslân text]

[ Kistwurk ]

[Het Weer]

[ Fryske Beweging ]

[ Dig. Reg. Fryslân ]

[ Stiens-plaza ]

[ Skrift]

[ Nijs út Fryslân ]

[ Kistwurk ]

[ Gallery Krist ]

 

 

 

 

 

Gerben Poortinga

Germ Poortinga

NIMM netservice - | jo adres en link tafoegje | Banner sette
Webprojekt Frysk.com
_
  LineOne de grutte dyk tusken jo en jo doelgroep         wy bouwe jo no-nonsense webside, jo webidee   Frysk.com is in webidee fan de stifting NIMM.
Bedriuwsplan
 Diashow: Fryslân kultuerlân       Thússide provinsje Fryslân   SKRIFT
 
It bedriuwsplan

Sadree't der in garânsje jűn is foar oanrinkosten:


  wurdt der in aparte rochtspersoan foar Fryslân.com oprochte;
sil de stifting NIMM mei it oanlűken, ynwurkjen en oplieden fan personiel útein sette;
wurdt der in geskikte kantoarromte op in berikbere lokaasje hierd;
wurdt der in begeleidingskommisje ynstelt mei fertjintwurdigers út it Frysk
     maatskiplik libben;
wurde der kontakten lein mei ferskate partijen dy't mogelik as partners optrede kinne;
wurdt yn it earste jier de kwaliteitsbeheersking en -borging dien.

Foar dit opstarttrajekt binne 60 wurkdagen begrutte tsjin konsultansy-tarief.

                                                    ==     ==      ==

De rochtspersoan Frysk.com set nei de start útein mei:


  it útwurkjen fan de ôfspraken mei tredden en de dęrútwei kommende  ferfolchtrajekten;
  it hieren fan in kantoorlokaasje;
  it keapjen en ynstallearjen fan de kantoarsoftware;
  it meitsjen fan in funksjoneel űntwerp fan in eerste eigen webportal en it
     meitsjen resp meitsje litten fan portalfunksjes fan de side;

  it bekend meitsjen fan de portal middels publikaasjes en media-aksjes;
  it oanbieden fan de tjinstferliening oan kaai-organisaasjes yn de Fryske wrâld
      (Media, Oerheden, Kulturile organisaasjes etc.);
  it deistig meitsjen en/of sammeljen, aktualisearjen, opmeitsjen en publisearjen
      fan de 'ynhald' (content). Ek it wurkjen oan it automatisearjen fan dit proses falt
      dęrűnder;
  ynternasjonaal.
  it deistig begrutsjen, plannen en evaluerjen en administrearjen fan de taken en har
      útfiering.

 

In twadde stap is it meitsjen fan in strategysk belied op lange termyn węryn't in tal fundamintele kommunikaasjeprojekten opsetten wurde mei in breed takomstperspectief.

 

 top
Fryslân hat in tige modern bedriuwslibben