Zure Regen               

[../poortinga-auteur-menu.htm]

 

 

INHOUD

Gebruiken en citeren graag maar..   Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
maar: mail uw scriptie, les of artikel naar www.skrift.nl

Voorwoord van Prof. Dr. E. H. Adema


      Inleiding  Zure regen, het ecologische Hiroshima
1.   Historie Van bossterfte tot wiegedood
2.   Wat is zure regen? Zuur ontstaat en verdwijnt
3.   Bossterfte In heel Europa sterven de bossen
4.   Oorzaken van bossterfte Is bossterfte onverklaarbaar verklaard?
5.   Schadebeelden Bossterfte is voor een ieder zichtbaar
6.   Het grote uitsterven Het afsterven van natuurgebieden
7.   Duizenden dode meren Vissterfte in de Scandinavische meren
8.   Korstmossen De gevoelige soorten zijn al verdwenen
9.   Paddestoelen Als de wortelschimmels sterven, verdwijnt het bos
10. Volksgezondheid Een op de tien Nederlanders
11. Betonrot en verval van natuursteen Sociale woningbouw en monumentenzorg
12. Metalen, papier en textiel Alle waardevolle dingen worden aangetast
13. Ammoniak, mest en zure regen  Kunstmest en krachtvoer scheppen drijfmestzeeŽn
14. Bestrijding van stallucht
Biogas en mestspreiding, de boer kan het niet betalen
15. Drinkwater Natuurlijk water is niet langer drinkbaar
16. Zwaveldioxide Ontstaan en bestrijding
17. Stikstofoxiden Ontstaan, bestrijding en automotoren
18. Fotochemische oxidanten Natuurlijke ozonconcentraties zijn schadelijk
19. Zure regen en rechtsbescherming Wie betaalt de schade?
- Het Fonds Luchtverontreiniging
- De onrechtmatige overheidsdaad
- Schone lucht als grondrecht
- Boswet opschorten


Referenties


Afkortingen
LC Leeuwarder Courant 
Vkr Volkskrant
NvhN Nieuwsblad van het Noorden
AZF Allgemeine Forst Zeitschrift
LOLF Landesanstalt fur ÷kologie Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen

VEWIN Vereniging van Waterexploitanten in Nederland
EPA Environmental Policy Agency, Washington U.S.A.
PB Publicatieblad Europese Gemeenschappen
P0 Instituut voor plantenziektekundig onderzoek
EEG Europese Economisch Gemeenschap (nu EU)
SNSF Het Noorse interdisciplinaire onderzoeksprogramma

 

 xx
[../../alert-menu-1.htm]

 


webontwerp, teksten en fotografie door Gerben Poortinga