Nawoord:                                                               inhoud   HOME

Het leuke is dat alles wat in dit examen nog een utopie was nu net twintig jaar later al alom gewaardeerde werkelijkheid is geworden.

Een leuk eindexamen. Veel scholieren zullen de materie voor altijd in hun grijze cellen  hebben opgeslagen. De auteur van het stukje is mij inmiddels onbekend. Wellicht kan hij zich melden i.v.m. het noemen van zijn naam hier (of een verbod op webpublicatie)

 
mail uw scriptie, les of artikel naar www.skrift.nl

 

 
 

 

Verantwoording

 

 

‘Natuurbos in Nederland’ kon mede dank zij een subsidie van het Ministerie van Landbouw en Visserij verschijnen.

Bij bet totstandkomen van dit bock — aanvankelijk een inttiatief van de Stichting Kritisch Bosbebeer —werden de auteurs gesteund door een begeleidingscommissie, waarin zitting hadden CF. van Beusekom, J.LJ. Hendriks en R. Nas (Staatsbosbeheer), H. Kampf (Ministerie van Landbouw en Visserij), G.J. den Hartog (Bosschap), D.C.I~. Thalen (Rijksinstituut voor Natuurbeheer), H. van Halm (Instituut voor Natuurbescbermings­educatie) en P.,J. Steltman. Bovendien werden adviezen ingewonnen bij onder anderen F.A. Bink (Rijksinstituut voor Natuurbebeer) en R. Bink (Ministerie van Landbouw en Visserij) voor specialistische onderdelen. De medewerking van de genoemde personen en instanties houdt geen medeverantwoordelijkheid in voor de door de auteurs gepresenteerde opvattingen.

 

 

© 1986, IVN, Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP-gegcvens Koninklijke Bibliotheek Den Haag

 

Natuurbos in Nederland : een uitdaging / Hans van

der Lans, Gerben Poortinga ; [eindred. Harry

Konijnenbelt tek. Tom Piek]. Amsterdam

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, nov.

1986. 200 ~1. foto’s, tek. 29 cm.

Met lit. opg.

ISBN 90-70168-09-X

 

SJSO 636.1 UDC 63o~9(49z)

 

Trefw.:  natuurbossen.

Eindredactie en lay-out: H. Konijnenbelt

 

Tekeningen: 1. Pick bovendien: H.E. van der Lans (p. 146)

 

Foto’s:  HE. van der Laos en C. Poortinga

bovendien:

J.  Alferink

M.           Baayens

R.  van Beek (RIN)

F.  Bink (RIN)

H. de Boer

1KW. Boerwinkel

F.  van I)aalen

wijlcn A. I)ingjan

H. van Halm

 

 

F.F. Hazelhoff

Ch. Heil

F.  Helwig

1.  Hoogenkamp

U.G. Hosper

ITC (bemiddeling)

H. Konijnenbelt

 

G. Londo (RIN)

Nature Conservancy

Council (UK)

J.  van Osch (RJN)

G.L. Ouweneel

C.H.J.   Piël

W. van Schieveen

R.  Schuiling

M.M. Spermon

Staatsbosbeheer

H.E. van de Veen

 

F.  Vera

T.  Voeten

S.  F. van Wieren

V.  Wigbels (Biofaan)

 

wijlen P. de Wit

3)

(p.r

 

(p.8 3)

 

(p.     84, 8~, 86)

(p.      45, i68, 172, 173)

 

(p.     8~, 88, 165)

(p.     62, 87, 88, 89, 91, 92, 93)

(p.2)

 

(p.      IV, ~ 8, 22, 27, 33, 37, 42,

 

 

 

 

 

(p.11,57,143)

 

(p.  162)

 

(p.30)

 

(p. i6~)

(p.   a)

(p.~6)

(p. 6, 17, 22, 46, 78, 90, 109,

 

117, 124, 134, i6~, 179, So)

 

(p.      8~)

 

(p.      5~)

 

 

 

(p.      ~6)

 

(p.      21, 67)

 

(p.      134)

 

(p.i, 114, 121)

 

(p.      31)

 

(p.      138)

 

(p.      117)

 

(p.      vii,, ¶5, 104, 107, Iii, 112,

 

113)

 

(p. i6, 36, ~i, ~8, 5~, 69, 103)

(p.  184)

 

(p.   ss)

(p. 57, ~8, 69, 81, 94, 95, 98,

100, 101, 102, 123, 125)

 

(p.      140, iii)

Ontwerp omslag, typografie binnenwerk en produktiebegeleiding: H. Leenders Foto’s omslag: H. van Halm en G. Poortinga

 

Druk:  Grafische bedrijven Bosch & Keuning - Baarn

192