HOME,   Hoofdstuk 1  H2  H3  H4  H5   H8-9  Woordenlijst 
hoofdstuk-5 opgaven werkboek 				

Opgave 1				
Eeen onderneming heeft voor het komende jaar de vermogensbehoefte als volgt geschat				

			kw 1	kw 2	kw 3	kw4
vaste activa		100	100	100	100
voorraden		50	70	30	60
debiteuren		40	40	50	30
liquide middelen	30	30	10	20
---------------	---------------	----------------	
totaal			220	240	190	210

De totale vermogensbehoefte kan verminderd worden door het afsluiten van een factoring-overeenkomst.				
Het blijkt mogelijk te zijn een old line factoring contract af te sluiten, 				
waarbij de factoor de vorderingen overneemt op het moment van ontstaan van de vorderingen. 				
Gemakshalve gaan we er van uit, dat de factoor de overgenomen vorderingen contant betaalt.

gevraagd: 
a. Wat is het verschil tussen old-line factoring en maturity factoring?
b. Welke gevolgen hebben genoemde maatregelen op het verloop van de totale vermogensbehoefte?

a: Old-line factoring: betaling van een groot deel van de vordering al bij overname door de factoor.
Old-line factoring: betaling van een groot deel van de vordering al bij overname door de factoor.
Maturity factoring: betaling van de vordering op de vervaldatum van de factoor.

b: 
Het old-line factoring-contract verlaagt de vermogensbehoefte niet elk kwartaal in gelijke mate,
waardoor de schommelingen in de totale vermogensbehoefte in dit geval toenemen
1