HOME,   Hoofdstuk 1  H2  H3  H4  H5   H8-9  Woordenlijst 
opgave hoofdstuk 3 nr 4 van het werkboek								
gegeven is de begrote openingsbalansbalans					
ACTIVA				PASSIVA				
vaste activa	30000		eigen vermogen		26500			
voorraden	 500		vreemd vermogen lang	 600			
debiteuren	 300		crediteuren		 350			
liquide middelen 200		vreemd vermogen kort	  50			
				winstsaldo		 3500			
	-------------+				-------------+			
		31000					31000			

De aanpak	
Gegeven zijn, al dan niet in verhaalvorm, ook een groot aantal financiele feiten. 
Het is zaak om die eerst netjes op een rij te zetten en te overdenken. In het vorige is 
veel aandacht geschonken aan en hopelijk geoefend met het ondescheid tussen ontvangsten 
en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds.
Dit onderscheid is nodig om de liquiditeitsbegroting en de exploitatiebegroting te maken.	
Heb je niet voldoende geoefend, dan zul je dat nu als een probleem ervaren.
Blijf dan niet in de put zitten maar ga even terug naar AF en herstel je verzuim.
Op de liquiditeitsbegroting komen uitsluitend ontvangsten en uitgaven.
op de exploitatiebegroting komen uitsluitend opbrengsten en kosten.
Financiele feiten zoals in het onderhavige geval impliciet het restant van de jaarwinst 
beinvloeden balansposten.
Klassificeer dus eerst eens alle finananciele feiten naar hun geaardheid. Ook dat oefent je 
in het snel herkennen van de aard van de feiten. Met oefening kom je lekker op tentamensnelheid.
				
								
Voor de financiele planning over het komende jaar zijn de volgende begrote gegevens verzameld:								
Alle in- en verkopen geschieden op rekening								
investeringen in vaste activa 	 850	(uitgave, geen kosten)				
afschrijvingen vaste activa	 150	(geen uitgave, wel kosten)		
Inkopen van voorraden		 900	(uitgave, geen kosten)	
omzet				8500	(opbrengst, geen ontvangsten)
inkoopkosten omzet =75%		6375	(geen uitaven, wel kosten)
afname afnemerskrediet		 30	= afname debiteuren (het saldo is samen met de omzet: ontvangsten)
toename leverancierskrediet	 40	= toename crediteuren (het saldo is samen met inkopen: uitgaven)
betaling van lonen en overige kosten	175 (betaald: is wel kosten)
inbreng nieuw eigen vermogen	 450	(is ontvangsten)
aflossing lang vreemd vermogen 31/12	100 (uitgaven, geen kosten)
betaling rente over vreemd vermogen	60 (uitgave, kosten)
Geen verandering in kort vreemd vermogen 0 (geen aflossing en geen opname)	
Uitkering van deel winst vorige jaar	2300 (uitgave, geen kosten)		
				
gevraagd				
a.	maak een liquiditeitsbegroting			
b.	maak een exploitatiebegroting			
c.	maak de eindbalans voor dit jaar			
				
a. Liquiditeitsbegroting				
				
ontvangsten				
omzet			8500	toelichting: De omzet is wel opbrengst, maar geen ontvangsten 	
afname debiteuren	 30	correctie met de toe/afname van debiteuren levert wel de ontvangsten	
inbreng eigen vermogen	 450	De inbreng is waarschijnlijk in de vorm van een extra banktegoed.	
			  	die daarna besteed wordt aan investeringen	
	------------+	Let op: Het krediet is afgenomen dus er is meer ontvangen dan de omzet	
			8980		
uitgaven		=======		
inkoop van voorraden		900	toelichting: De inkoopkosten zijn wel kosten, maar geen uitgaven 	
toename leverancierskrediet	-40	correctie met de toe/afname van crediteuren levert wel de uitgaven	
					Let op: het krediet neemt toe dus er is MINDER betaald dan de kosten	
investeringen in vaste aktiva	850	Kon gefinancierd worden met liq middelen van beginbalans,	
					plus de extra inbreng eigen vermogen en tussentijdse ontvangsten)	
lonen en overige kosten		175	als gegeven	
aflossing lang vreemd vermogen 	100	als gegeven			
rente				 60				
winstuitkering		    2300				
		    ------------+				
			    4345				
						
toe/afname liquide middelen	4635	Dit is het saldo van de ontvangsten minus de betalingen			
						
						
exploitatiebegroting						
KOSTEN			OPBRENGSTEN		
inkoopwaarde van de verkopen	6375	totale opbrengst/omzet	8500
afschrijvingen	 		 150				
lonen en overige kosten		 175				
rente				 60	+/+			
					6760			
winstsaldo als sluitpost	1740					
			---------------+		---------------+	
				8500				8500	
							
							
eindbalans							
DEBET					CREDIT			
vaste activa: begin+invest-afschr 30700	eigen vermogen	  28150 begin+inbreng+restant winst
		
voorraden: begin+ink-inkkverkoop  4975	vreemd vermogen lang 500 begin -aflossing
	
debiteuren: begin-afname	  270	cerditeuren	   390 begin+toename
		
liq.mid.: begin+sluitpostliq.begr. 4835	vreemd vermogen kort 50 geen verandering (mutatie)

			winst als sluitpost exploitatiebegr.1740	
		-------------+				-------------+		
		30830					  30830		
								
			













					
								
	
1