HOME,   Hoofdstuk 1  H2  H3  H4  H5   H8-9  Woordenlijst 
opgave hoofdstuk 5 nr 4 van het werkboek								
gegeven is de begrote openingsbalansbalans					
ACTIVA					PASSIVA				
vaste activa		3100		eigen vermogen			3475			
voorraden		 870		vreemd vermogen lang		 550			
debiteuren		 320		crediteuren			 150			
liquide middelen	 250		vreemd vermogen kort		 125			
					winstsaldo			 240			
		-------------+					-------------+			
		    4540						4540			

De aanpak	
Gegeven zijn, al dan niet in verhaalvorm, ook een groot aantal financiele feiten. 
Het is zaak om die eerst netjes op een rij te zetten en te overdenken. In het vorige is 
veel aandacht geschonken aan en hopelijk geoefend met het ondescheid tussen ontvangsten 
en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds.
Dit onderscheid is nodig om de liquiditeitsbegroting en de exploitatiebegroting te maken.	
Heb je niet voldoende geoefend, dan zul je dat nu als een probleem ervaren.
Blijf dan niet in de put zitten maar ga even terug naar AF en herstel je verzuim.
Op de liquiditeitsbegroting komen uitsluitend ontvangsten en uitgaven.
op de exploitatiebegroting komen uitsluitend opbrengsten en kosten.
Financiele feiten zoals in het onderhavige geval impliciet het restant van de jaarwinst 
beinvloeden balansposten.
Klassificeer dus eerst eens alle finananciele feiten naar hun geaardheid. Ook dat oefent je 
in het snel herkennen van de aard van de feiten. Met oefening kom je lekker op tentamensnelheid.

								
Voor de financiele planning over het komende jaar zijn de volgende begrote gegevens verzamel:								
Alle in- en verkopen geschieden op rekening								
investeringen in vaste activa 		 500						
afschrijvingen vaste activa		 150						
Inkopen van voorraden			 750						
omzet					1800		
inkoopkosten omzet =75%			1350		
afname afnemerskrediet			 80	= afname debiteuren	
toename leverancierskrediet		 50	= toename crediteuren	
betaling van lonen en overige kosten	 130		
inbreng nieuw eigen vermogen		 290		
aflossing lang vreemd vermogen 31/12	 120		
betaling rente over vreemd vermogen	 75		
Geen verandering in kort vreemd vermogen  0	 (geen aflossing en geen opname)	
Uitkering van deel winst vorige jaar	 150		
				
gevraagd				
a.	maak een liquiditeitsbegroting			
b.	maak een exploitatiebegroting			
c.	maak de eindbalans voor dit jaar			
				
a. Liquiditeitsbegroting				
				
ontvangsten				
omzet			1800	toelichting: De omzet is wel opbrengst, maar geen ontvangsten 	
afname debiteuren	 80	correctie met de toe/afname van debiteuren levert wel de ontvangsten	
inbreng eigen vermogen	 290	De inbreng is waarschijnlijk in de vorm van een extra banktegoed.	
				die daarna besteed wordt aan investeringen	
		------------+	Let op: Het krediet is afgenomen dus er is meer ontvangen dan de omzet	
			2170		
uitgaven		=======		
inkoop van voorraden		750 toelichting: De inkoopkosten zijn wel kosten, maar geen uitgaven 	
toename leverancierskrediet	-50 correctie met de toe/afname van crediteuren levert wel de uitgaven	
				  Let op: het krediet neemt toe dus er is MINDER betaald dan de kosten	
investeringen in vaste akt.	500 Kon gefinancierd worden met liq middelen van beginbalans,	
				  plus de extra inbreng eigen vermogen en tussentijdse ontvangsten)	
lonen en overige kosten		130	als gegeven	
aflossing lang vreemd verm.	120	als gegeven			
rente				 75				
winstuitkering			150				
			------------+				
			    1675				
			============+/-
toe/afname liquide middelen	495	Dit is het saldo van de ontvangsten minus de betalingen			
						
						
exploitatiebegroting						
KOSTEN			OPBRENGSTEN		
inkoopwaarde van de verkopen	1350	totale opbrengst/omzet		1800
afschrijvingen			 150				
lonen en overige kosten		 130				
rente				 75	+/+			
				    1705			
winstsaldo als sluitpost	 95					
			---------------+			---------------+	
				1800					1800	
					
							
eindbalans							
DEBET						CREDIT			
vaste activa: begin+invest-afschr 3450		eigen vermogen			3855	begin+inbreng+restant winst
3100+500-150					3475+290-90			
voorraden: begin+ink-inkkverkoop  270		vreemd vermogen lang		430	begin -aflossing
870+750-1350 					550-120			
debiteuren: begin-afname	  240		crediteuren			200	begin+toename
320-80						150+50			
liq.mid.: begin+sluitpost liq.begr.745		vreemd vermogen kort		125	geen verandering (mutatie)
250+495			 			125+0			
	 					winst 		         95		als sluitpost exploitatiebegr.
				-------------+					-------------+		
				4705						4705		
					
	

							
1